easy web maker

ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Seweryn Guziejko 02-11-2016

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:


Koparko-ładowarkę (2 sztuki) o masie całkowitej od 8 do 8,5 t. Moc silnika od 60 do 75 KW. Głębokość kopania powyżej 5,5 m. Wyposażenie dodatkowe: szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne (2 sztuki), instalacja młota (2 sztuki), łyżka mieszająca 600 ltr (1 sztuka), szybkozłącze tył (2 sztuki).


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:


• nazwę i adres oferenta,

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

• wartość oferty (netto oraz brutto),

• termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.


Termin składania ofert upływa w dniu 12-11-2016        

                                  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Waga kryterium Cena 100 %


* Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wnioskuPobierz wniosek z zapytaniem ofertowym